Reklamacje

WARUNKI PRZYJĘCIA TOWARU DO REKLAMACJI

1. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od daty zakupu towaru -  dotyczy wad widocznych. W pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Zgłoszenie reklamacji musi być złożone w formie pisemnej w miejscu dokonania transakcji.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura Vat).

4. W momencie składania reklamacji klient musi dostarczyć również reklamowany produkt do sklepu. Wyjątek stanowią produkty, których charakter lub montaż uniemożliwia transport – w takim wypadku nasz doradca poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

a) towar powinien być dostarczony w starannym opakowaniu, najlepiej w oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

b) powinien być (w miarę możliwości) czysty.

5. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, klient zobowiązany jest do dołączenia karty gwarancyjnej do reklamacji.

6. Kierownik sklepu bądź uprawniony pracownik ma obowiązek wydać klientowi potwierdzenie zgłoszenia reklamacji (potwierdzenie odbioru na kopii).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY IMPULS CONTRACTOR 

Ogólne warunki sprzedaży firmy IMPULS CONTARCTOR  Sp. z o.o. SP.K.
Obowiązujące od 1.10.2015 r. 

Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” zwane dalej „OWS” regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy stronami, w zakresie obrotu handlowego wszelkimi towarami będącymi w ofercie składu budowlanego Impuls Contractor Sp. z o.o. Sp. k. zwanym dalej „Sprzedawcą” bądź „Sprzedającym”. Przez „Kupującego” rozumie się nabywcę towarów Sprzedawcy na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1.    Zakres współpracy:
a.    Niniejsze OWS stanowią integralną część ofert, umów o współpracy oraz dostaw zawieranych/realizowanych przez sprzedawcę. Niniejsze OWS są jedynymi warunkami, które mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów wyłączająca obowiązywanie.     `.
b.    Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży Towarów z Kupującymi, OWS dotyczą wszelkich towarów będących aktualnie w ofercie Sprzedającego.
c.    Akceptacja niniejszych warunków następuję poprzez podpisanie umowy o współpracy, faktury i/lub odbioru towaru (dokument WZ) oraz poprzez złożenie zamówienia zgodnie z punktem 2.b poniżej.
d.    Zaniechanie przez Sprzedającego dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek uchybienia lub naruszenia niniejszych OWS nie oznacza zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tego tytułu, ani zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tytułu kolejnych przypadków naruszenia tego samego lub innego OWS
2.    Zawarcie umowy oraz zamówienia:
a.    Niniejsze OWS wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży jak i w trakcie trwania stałej umowy o współpracy.
b.    Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu, lub poczty elektronicznej.
c.    Zamówienie musi jednoznacznie określać towary, ilości, termin realizacji i inne informację niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
d.    Zamówienie składane Sprzedawcy jest wiążące tylko i wyłącznie w przypadku pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
e.    Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.
f.    Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.
g.    Zwrot części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku nie zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia.
3.    Wykonanie umowy i realizacja zamówień:
a.    Sprzedawca realizuje zamówienia w uzgodnionym z Kupującym terminie.
b.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany zamówienia, które jest w trakcje realizacji. Stanowisko sprzedawcy w tej mierze jest wiążące dla kupującego i zostanie przekazane w trybie określonym dla przyjęcia zamówienia.
c.    O wszelkie zmiany w zamówieniu Kupujący wnioskuje w trybie określonym dla zamówienia.
d.    Realizacja zamówienia następuje poprzez wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży.
e.    Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości i jakości wydanych/dostarczonych towarów w momencie wydania, potwierdzając ten fakt na kopii dokumentu wydania lub faktury.
f.    Potwierdzenia odbioru winna dokonać upoważniona przez Zamawiającego osoba poprzez umieszczenie na w/w dokumencie czytelnego podpisu.
g.    Braki ilościowe i jawne wady jakościowe stwierdzone przy odbiorze z magazynu Sprzedawcy, kupujący jest zobowiązany zgłosić w trakcie odbioru.
h.    Stwierdzone różnice ilościowe i jawne wady jakościowe, w przypadku dostaw do Kupującego poprzez przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany stwierdzić  poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przewoźnika z dokładnym opisem różnic ilościowych bądź też wad jakościowych. Fakt ten Kupujący winien też odnotować na kopii dowodu dostawy. O stwierdzonych w tym trybie różnicach ilościowych i jawnych wadach jakościowych kupujący powiadamia Sprzedawcę w terminie 3 dni pisemnie w trybie określonym dla zamówienia
i.    W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar nie sprawdziwszy jego stanu oraz ilości albo nie zgłosił przewoźnikowi pisemnych zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisanym w liście przewozowym.
j.    Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
k.    Sprzedający ma prawo odmowy przyjęcia zwrotów towarów od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Sprzedającego. 

4.    Ceny – Płatności:
a.    Ceny katalogowe zawarte w cenniku określone są w polskich złotych netto, loco magazyn Sprzedawcy.
b.    Sprzedaż następuje wg cen katalogowych Sprzedawcy obowiązujących w dniu sprzedaży na warunkach uzgodnionych z Kupującym.
c.    Płatności za faktury dokonywane są w terminie i w sposób wskazany w fakturze VAT.
d.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia jeżeli występują należności przeterminowane powyżej 5 dni, lub saldo przeterminowanych należności przekracza kwotę 5.000,00 zł.
e.    Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedawcy lub dzień wpłaty należnej kwoty do kasy Sprzedawcy.
f.    W przypadku opóźnień płatności w stosunku do podanych terminów Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienia płatności.
g.    Własność towarów przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia pełnej płatności wraz z ewentualnymi należnościami odsetkowymi.
h.    W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Sprzedający może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenia towarów. Zwrot towarów obywa się wówczas na koszt Kupującego.
1.    Reklamacje i zwroty towarów:
a.    W każdym przypadku , gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.
b.    Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady produktów , jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie.
c.    W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się z jego zabudową , niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji. 
d.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
2.    Wniosku reklamacyjnego na piśmie.
3.    Dokument potwierdzający zakup towaru (faktura VAT/paragon).
4.    W przypadku towarów marki BRUK-BET sp. z o.o. etykiety lub instrukcje dołączone do produktów zawierające datę produkcji i pakowania.
e.    Zwrot towarów spowodowanego błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie ilości bądź rodzajów towarów może nastąpić tylko i wyłącznie po zajęciu stanowiska w sprawie przez Sprzedawcę uwzględniającego dokonanie zwrotu.
f.    Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego następuje w cenach sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kwotą odpowiadającą 30% wartości netto towaru podlegającego zwrotowi z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy kupującego.
g.    Maksymalny termin, po przekroczeniu którego możliwość zwrotu nie będzie rozpatrywana wynosi 60 dni od daty sprzedaży.
h.    Całkowity koszt zwrotu towarów na magazyn pokrywa Kupujący. 
6.    Odpowiedzialność Sprzedającego:
a.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. 
1.    Ubezpieczenie należności:
a.    Sprzedający, celem zabezpieczenia transakcji z odroczonym terminem płatności może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej przez Ubezpieczyciela.
2.    Siła wyższa
a.    Definicja „siły wyższej”: zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego prawdopodobieństwo zajścia w danej sytuacji jest niezwykle trudne i niemożliwe do zapobieżenia.
b.    Wszystkie zdarzenia niezależne od stron, a mające wpływ na realizację umowy sprzedaży mieszczące się w przyjętej  definicji „siła wyższa” zwalniają strony umowy od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej strony. O zaistnieniu takiego przypadku strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia w trybie przyjętym dla realizacji zamówień.
c.    W razie niemożliwości wykonania dostawy Towarów z powodu siły wyższej w potwierdzonym terminie strony dopuszczają wyznaczenie dodatkowego terminu wykonania dostawy.
3.    Postanowienia końcowe:
a.    W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
b.    Nieważność, któregokolwiek warunku niniejszych OWS nie wpływa na ważność pozostałych OWS.
c.    Strony umowy poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

aktualizacja 17.01.2019

Dołączone pliki